مطالب آموزشی, موارد متفرقه

جدول IP

نیروی اعمال‌شده بر جسم خارجی حفاظت در برابر جسم خارجی حفاظت تعریف شده برای افراد

رقم اول کد IP

نیاز به آزمایش نیست نیاز به آزمایش نیست نیاز به آزمایش نیست ۰
۵۰ نیوتون اجسام جامد خارجی با قطر ۵۰ میلی‌متر یا بیشتر پشت دست ۱
۱۰ نیوتون اجسام جامد خارجی با قطر ۱۲٫۵ میلی‌متر یا بیشتر یک انگشت ۲
۳ نیوتون اجسام جامد خارجی با قطر ۲٫۵ میلی‌متر یا بیشتر یک ابزار ۳
۱ نیوتون اجسام جامد خارجی با قطر ۱٫۰ میلی‌متر یا بیشتر یک سیم ۴
۱ نیوتون حفاضت شده در برابر نفوذ گرد و غبار یک سیم ۵
۱ نیوتون ضد گرد و غبار یک سیم ۶

 

 

جزئیات آزمایش شده با حفاظت‌شده در برابر

رقم دوم

کد IP

محافظت نشده

۱

مدت‌زمان: ۱۰ دقیقه

آبی معادل ریزش ۱ میلی‌متر باران در درقیقه

چکیدن آب (ریزش عمودی قطرات آب) اثر مضری نخواهند گذاشت. چکیدن آب ۲
مدت آزمایش: ۱۰ دقیقه

آبی معادل ریزش ۳ میلی‌متر باران در درقیقه

اگر محفظه تا ۱۵° نسبت به حالت عادی کج شود چکیدن عمودی آب اثر زیان‌باری نمی‌گذارد. چکیدن آب هنگام کج‌شدگی تا ۱۵° ۳
مدت آزمایش: ۵ دقیقه

حجم آب: ۰٫۷ لیتر بر دقیقه
Pressure: 80–۱۰۰ kPa

ریزش آب به صورت افشانه تا زاویهٔ ۶۰° از حالت عمودی اثر زیان‌باری ندارد. آب افشانده‌شده ۴
مدت‌زمان: ۵ دقیقه

حجم آب: ۱۰ لیتر بر دقیقه
فشار: ۸۰–۱۰۰ کیلوپاسکال

پاشش آب روی محفظه از هر جهتی روی آن اثر زیان‌بار نمی‌گذارد پاشیدن آب ۵
مدت آزمایش: دست کم ۳ دقیقه

حجم آب: ۱۲٫۵ لیتر بر دقیقه
Pressure: 30 kPa at distance of 3 m

آب افشانده‌شده با یک افشانک (۶٫۳ میلی‌متر) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌بار نخواهد داشت. جت‌های آب ۶
مدت آزمایش: دست کم ۳ دقیقه

حجم آب: ۱۰۰ لیتر بر دقیقه
فشار آب: ۱۰۰ کیلو پاسکال از فاصلهٔ ۳ متر

آب افشانده‌شده با جت‌های قوی (افشانهٔ ۱۲٫۵ mm) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌بار خواهد داشت. جت‌های قوی آب ۷
زمان آزمایش: ۳۰ دقیقه

قوطه‌وری در ژرفای کمینهٔ ۱ متر اندازه‌گیری‌شده از پایین وسیله، و دست کم ۱۵ سانتی‌متر اندازه‌گیری‌شده از بالای وسیله

در شرایط تعیین‌شده برای غوطه‌وری از نظر زمان و فشار، نفوذ آب به میزان زیان‌بار به درون محفظه ناممکن خواهد بود (تا ۱ متر غوطه‌وری). غوطه‌وری تا ۱ متر ۸