آموزش سیستم‌های اعلام حریق

ضوابط طراحی سیستم های اعلام حریق بر اساس استاندارد NFPA

شرح شرایط
فاصله قابل قبول بین دتکتورهای دودی در شرایط معمولی ۹٫۱ متر
حداکثر زمان انتقال هوا از دورترین نقطه به دتکتور نمونه گیر از هوا ۱۲۰ ثانیه
حداقل فاصله دتکتور حرارتی نصب شده روی دیوار تا زیر سقف ۱۰ سانتی متر
حداکثر فاصله دتکتور حرارتی نصب شده روی دیوار تا زیر سقف ۳۰ سانتی متر
حداکثر ارتفاع تیر (نصف دتکتور حرارتی زیر تیر) ۳۰ سانتی متر
حداکثر مراکز تیرها از یکدیگر (نصب دتکتور حرارتی زیر تیر) ۲٫۴ متر
حداکثر فاصله مجاز دتکتور حرارتی خطی نصب شده روی دیوار تا سقف ۵۰ سانتی متر
حداکثر فاصله دتکتور حرارتی با دیوار یا پارتیشن با ارتفاع بیش از ۸۵% ارتفاع سقف ۰٫۵ S*
حداکثر فاصله دورترین نقطه سقف از دتکتور حرارتی نقطه ای ۰٫۷ S
حداکثر فاصله دتکتورهای حرارتی از تیرچه ۰٫۵ S
حداکثر فاصله دتکتورها با تیرهای با ارتفاع بیش از ۱۰ سانتی متر ۲٫۳ S
حداکثر ارتفاع مجاز سقف برای دتکتور حرارتی ۱۰ متر
حداقل دمای محیط (نصب دتکتور دودی) صفر درجه سانتیگراد
حداکثر دمای محیط (نصب دتکتور دودی) ۳۸ درجه سانتیگراد
حداکثر رطوبت (نصب دتکتور دودی) ۹۳%
حداکثر سرعت هوا(نصب دتکتور دودی) ۱٫۵ متر بر ثانیه
حداقل فاصله تایید شده دتکتورهای چند حسگره از یکدیگر ۱۵ متر
حداقل فاصله دتکتور حرارتی نصب شده روی سقف تا دیوار مجاور ۱۰ سانتی متر
حداقل ارتفاع نصب شستی اعلام حریق ۱٫۱ متر
حداکثر ارتفاع نصب شستی اعلام حریق ۱٫۳۷ متر
حداکثر فاصله نصب شستی از درب ورودی ۱٫۵ متر
حداکثر فاصله پیمایش برای دسترسی به شستی در هر طبقه ۶۱ متر

* S فاصله بین دو دتکتور می باشد.

  • شرایط محیطی به صورت کلی در نظر گرفته شده است، مبنای طراحی بر اساس کاتالوگ سازنده می باشد.

نکته

  1. اگر ارتفاق تیر کمتر از ۱۰% ارتفاع سقف باشد شرایط طراحی مانند سقف مسطح در نظر گرفته می شود.
  2. در صورتی که ارتفاع تیر بیش از ۱۰% ارتفاع سقف و فاصله تیرها بیش از ۴۰% ارتفاع سقف باشد باید در فضای میان هر دو تیر، یک دتکتور نصب گردد.
  3. برای سقف های شیب دار دارای تیرچه، دتکتور می بایست زیر تیرچه نصب گردد.