آموزش سیستم‌های اطفای حریق

طبقه بندی مواد در مقابل آتش

طبقه بندی مواد در مقابل آتش بر اساس استاندارد IS به صورت زیر می باشد:

کلاس حریق A: آتش مواد جامد قابل اشتعال مانند چوب، پارچه، کاغذ که اطفا حریق آن از طریق آب می باشد.

کلاس حریق B: آتش مواد مایع و اشتعال پذیر مانند بزین، نفتا، نفت سفید ، الکل بنزن و …، جهت خاموش کردن این بخش از حریق میتوان از طریق جذب اکسیژن از طریق ایجاد یک فضای خفه کننده در اطراف شعله انجام داد

کلاس حریق C: گازهای قابل اشتعال مانند: متان، اتان، بوتان، پروپان،

کلاس حریق D: فلزات قابل اشتعال  مانند: لیتیم سدیم پتاسیم و …

آتش کلاس E: برق و الکتریسیته

آتش کلاس F: مواد منفجره مانند باروت ، TNT و …