ارزيابى عملكرد دتكتور فتويونيزه photo ionization gas detector

ارزيابى عملكرد دتكتور فتويونيزه photo ionization gas detector امروزه تحقيقات بیشماری در حوزه هاى مختلف عوامل شيميايى محيط كار روى گازهای سمی و پرخطر و همچنین تركيبات آلى فرار با استفاده از دستگاه گازكروماتوگراف انجام مى شود كه مستلزم صرف وقت و هزينه زيادى می باشد. دتكتور فتويونيزه يكى از روش...

ادامه مطلب