آموزش سیستم‌های تشخیص نشت گاز

انواع فناوری ساخت گازسنج ها

وظیفه سنسور گازسنج اندازه گیری مقدار غلظت گاز و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی است و برای این تبدیل سیگنال از روش ها و فناوری های ذیل استفاده میشود:

 

• Catalytic Bead
• Metal Oxide Semiconductor (also known as “solid state”)
• Point Infrared Short Path
• Open (Long Path) Infrared
• Photoacoustic Infrared
• Electrochemical for Toxic Gas Detection
• Electrochemical for Oxygen Detection
• Thermal Conductivity
• Photoionization
• NDIR

در جدول زیر می توانید اطلاعات کاملی از انواع گازسنج ها کسب کنید:

Principle of operation Gas type Readings Technology
Uses a catalytic bead to oxidize combustible gas; Combustible gas %LEL Catalytic bead
Made of a metal oxide that changes resistance in response
to the presence of a gas
Combustible gas; Toxic gas PPM Metal Oxide Semiconductor
Absorptive IR uses a gas ability to absorb IR radiation Combustible gas % LEL Point Infrared Short Path
Open-path IR monitors expand the concepts of point IR
detection to a gas sampling path of up to 100 meters
Combustible gas % LEL per meter Open Path Infrared
Uses a gases ability to absorb IR radiation and the resulting
change in pressure.
Combustible gas; Toxic gas % LEL, % by volume, PPM, PPB Photoacoustic Infrared
Uses an electrochemical reaction to generate a current
proportional to the gas concentration.
Toxic gas PPM readings for toxic gases Electrochemical Toxic Gases
Uses an electrochemical reaction to generate a current
proportional to the gas concentration.
Oxygen deficiency/ enrichment Percent volume readings for oxygen Electrochemical Oxygen
Measures the gas sample’s ability to transmit heat by
comparing it with a reference gas (usually air).
Combustible gas; Toxic gases PPM; up to 100% by volume Thermal Conductivity
Uses ionization as the basis of detection. Toxic (organic compounds) PPM, sub-ppm Photoionization

گازسنج های موجود در بازار با یکی از فناوری های بالا ساخته شده و مصرف کنندگان می بایست با توجه به شرایط محیطی و گاز مورد نیاز و همچنین زمان پاسخ مطلوب نوع فناوری خود را انتخاب نمایند. بدیهی است انتخاب گازسنج اشتباه ممکن موجب خطا در اندازه گیری و از دست دادن سنسور شود.

فناوری گازسنج های فوق هر کدام به صورت جداگانه در سایت مورد بررسی قرار گرفته است.

در صورت هر گونه سوال و خرید در خصوص گازسنجها با شرکت حامی تجهیز تماس حاصل فرمایید.